Felicidade é quando

Felicidade é quando o que
você pensa, o que você 
diz e o que você faz, 
estão em harmonia.